Servicetjek af økonomistyringen

En klar og velfungerende styringsmodel er afgørende for kommunen i almindelighed og for borgmesteren og kommunaldirektøren i særdeleshed. For borgmesteren fordi klarhed om de økonomiske mål og økonomistyringen skaber ro om driften og skaber plads til de politisk prioriterede udviklingsmål. For kommunaldirektøren fordi et afklaret samspil med det politiske niveau og en velfungerende administration med klare mål, roller og spilleregler alt andet lige gør det muligt at prioritere fokus på udvikling af den kommunale organisation og samspillet med omgivelserne.

Serviceeftersyn

MUUSMANN kan gennemføre et serviceeftersyn af kommunens styringsmodel i et tæt, konstruktivt og involverende samspil med kommunen. Serviceeftersynet kan være anledningen til at beskrive den eksisterende praksis, drøfte ændringer i praksis og udarbejde oplæg til ændringer på baggrund af beslutningsoplæg til kommunalbestyrelsen og/eller direktionen.

Styringsmodel

Mange kommuner fik ambitiøse styringsmodeller i forbindelse med kommunalreformen. Styringsmodellerne bliver sjældent opdateret systematisk i forbindelse med nye beslutninger og forandringer. Den statslige styring af kommunerne kræver opmærksomhed på, om styringsprincipperne er hensigtsmæssige. Udskiftninger blandt politikere og ledende embedsmænd gør det også påkrævet at genopfriske principperne.

Ved at gennemføre et serviceeftersyn opnår kommunen, at styringsmodellen bliver revitaliseret og evt. opdateret. Sikker økonomistyring i kommunen er afgørende for at skabe plads og rum til velfungerende drift og til udvikling og fornyelse i fremtiden. En sikker økonomistyring indebærer blandt andet:

at de overordnede økonomiske mål er klare for alle, og at de hænger sammen med kommunens øvrige visioner og mål.

at de overordnede mål sætter tydelige rammer for budgetlægningen, styringsopfølgning og regnskabsaflæggelse.

at fordelingen af roller og ansvar er tydelige. Det gælder i relationen mellem det politiske og det administrative niveau og i relationerne mellem direktionen, centrale enheder, forvaltningerne og de udførende enheder.

at de økonomiske spilleregler er enkle at gennemskue, og at de kan anvendes uden diskussioner og fortolkninger.

at der er økonomiske incitamenter, som understøtter de politiske og faglige mål.

MUUSMANN stiller gerne op til en uforpligtende dialog, hvor vi mere grundigt kan drøfte formålet med en styringsmodel og idéen om et serviceeftersyn. På baggrund af dialogen kan MUUSMANN tilbyde en screening af kommunens styringsmodel. Screeningen vil have form af en overordnet gennemgang af centrale dokumenter om kommunens styringsmodel og samtaler med centrale aktører. Resultatet dokumenteres i en skriftlig vurdering af styrker og udviklingsmuligheder i den eksisterende styringsmodel. På baggrund af screeningen udarbejder MUUSMANN et oplæg til et serviceeftersyn af de elementer, som kommunen finder relevante. Form, indhold og timing i dette serviceeftersyn vil blive tilpasset forholdene i kommunen.

MUUSMANN stiller med konsulenter med mange års erfaring inden for kommunal økonomistyring. MUUSMANN har erfaring med at gennemføre sådanne serviceeftersyn i andre kommuner.

Kontakt chefkonsulent Hans Nikolaisen på hn@muusmann.com eller mobil 30 57 04 74 for yderligere information.