Dem vi er

Camilla Sort

Partner

Camilla Sort arbejder med leder- og organisationsudvikling med fokus på store forandringsprocesser i komplekse organisationer. Hun har solid erfaring med samskabende processer og har for en række kommuner bistået med at borgervende tilgangen til velfærdsproduktion og velfærdfærdsudvikling. Camilla har en baggrund som kommunikationsdirektør og kommunikationsrådgiver for private virksomheder og politisk styrede organisationer. Hun har stærke erfaringer med at skabe involverende og inddragende processer, der giver meningsfulde og holdbare løsninger for hele organisationen.

Camilla Sort er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet og har taget efteruddannelser i coaching og proces facilitering. Hun er desuden certificeret i testværktøjerne Saville og JTI.

Carsten Lysdahl Søgaard

Searchchef

Carsten Lysdahl Søgaard arbejder primært med search, rekruttering, ledelsesudvikling og ledersparring. Carsten har en mangeårig HR- og Shared Service-ledelsesbaggrund fra det private erhvervsliv (Grundfos og Vestas) samt i den offentlige sektor gennem 10 år som koncern HR-direktør og medlem af koncernledelsen i Region Syddanmark. Carstens erfaringsgrundlag er både dansk og internationalt funderet og er især baseret på search og rekruttering af direktører, ledere og specialister til den offentlige og private sektor samt leder- og lederteam sparring og processer som følge af organisationsforandringer.

Carsten har en HD i organisation og ledelse, har gennemgået et fire-ugers lederprogram på INSEAD og har senest taget en række masterfag i offentlig ledelse på SDU.

Chris Petersen

Direktør og partner

Chris Petersen arbejder med analyse-, strategi og organisationsudviklingsopgaver i den offentlige sektor. Chris Petersen har tidligere været ansat i Løkken-Vrå Kommune og i Vejle Amt, og som rådgiver har Chris Petersen erfaring fra Rambøll Management, COWI, Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og fra BDO Advisory. Han har med 19 års erfaring som rådgiver løst et stort antal opgaver, hvor omdrejningspunktet har været anvendelsen af databaseret viden, herunder benchmarking og anvendelsen af økonomiske nøgletal for udgifter og produktivitet. På grundlag heraf arbejder Chris Petersen med design af organisationer, beskrivelse af velfærdsydelser og ikke mindst udvikling af kvalitet i velfærdsproduktionen.

Chris Petersen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har derudover en HD i offentlig ledelse. Chris Petersen har desuden gennemført lederuddannelsesforløb som ”pathfinder”.

Christa Jørgensen

Erhvervspsykolog

Christa Jørgensen arbejder med rekruttering. Hun har arbejdet som intern konsulent i sundhedsvæsnet og har derudover erfaring som ekstern konsulent med udvikling og uddannelse af ledere og medarbejdere i såvel offentlige som private organisationer.

Christa er uddannet cand.psych. og certificeret erhvervscoach på senior-niveau. Hun har en organisationspsykologisk efteruddannelse i at designe og drive udviklingsprocesser og er certificeret i Muusmanns testværkstøjer Wave og Swift Analysis aptitude.

Hans Nikolaisen

Chefkonsulent

Hans Nikolaisen arbejder med analyser, strategi- og udviklingsopgaver i MUUSMANN. Han har omfattende kommunaløkonomisk og ledelsesmæssig erfaring fra fem år som kommunaldirektør i Randers Kommune og 11 år som økonomichef i Aarhus Kommune, hvor han var en central samarbejds- og sparringspartner for borgmestre, udvalg og byråd. Han har stor erfaring som sparringspartner på alle niveauer fra institutionslederne til direktionsgangene, borgmesterkontorerne samt KL og Slotsholmen. Disse kvalifikationer var medvirkende til, at Hans blev udpeget af den daværende regering til at sidde i produktivitetskommissionen i dens funktionsperiode fra 2012-2014.

Hans er uddannet cand.scient.pol.

Iben Munck Adamsen

Chefkonsulent og erhvervspsykolog

Iben Munck Adamsen arbejder med rekruttering samt ledelses- og organisationsudvikling. Iben har mange års erfaring fra sundhedsvæsenet med ansættelser på koncern- og hospitalsniveau i Region Hovedstaden. Erfaringsgrundlaget indeholder desuden en årrække som ekstern konsulent i såvel offentlige som private virksomheder.

Iben er uddannet cand.psych. og autoriseret af Psykolognævnet. Hun har en organisationspsykologisk efteruddannelse i at designe og drive udviklingsprocesser i organisationer og er certificeret i MUUSMANNs testværktøjer Saville og JTI.

Lars Bo Pedersen

Associeret partner

Lars Bo Pedersen arbejder hovedsageligt med rekruttering og test, og har gennemført et stort antal rekrutteringer på tværs af hele den offentlige sektor og medvirket til rekruttering på alle niveauer fra topchefer over ledere og til specialister i såvel stat, kommuner og regioner. Lars Bo arbejder derudover med ledersparring, organisationsudvikling og udvikling af lederteams samt karriererådgivning og outplacement.
Lars Bo har stor ledelseserfaring fra kommuner, staten og uddannelsessektoren – på direktør- og afdelingschefniveau inden for social- og sundhed, økonomi samt børn-, unge- og kultur. Indsigten i den offentlige sektor er således omfattende.

Lars Bo er cand.polit. og har en master i Public Administration fra CBS. Er derudover certificeret i Saville og JTI, som er testværktøjer, der avendes i rekruttering og udviklingsforløb.

Lars Muusmann

Adm. direktør

Lars Muusmann har gennemført et betydeligt antal rådgivnings-, analyse- og udviklingsopgaver inden for organisation, ledelse, rekruttering og strategi i såvel offentlige som private, medlemsstyrede organisationer. Erfaringen omfatter bl.a. lederudviklingsforløb, medarbejderudvikling, organisationsanalyse samt afdækning af kompetencer og kompetencebehov. Lars Muusmann er tidligere direktør i Vejle Amt, og inden da var han i en årrække universitetsansat.

Lars Muusmann er cand.mag.

Lars Tranholm

Chefkonsulent

Lars Tranholm arbejder med udviklingsopgaver, analyser og evaluering indenfor styring, økonomi, ledelse og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor. Lars Tranholm har flere års erfaring som konsulent i både MUUSMANN og KPMG og har ledelseserfaring som kontorchef i Center for Kvalitetsudvikling under Region Midtjylland. Fra disse stillinger har han blandt andet et bredt erfaringsgrundlag indenfor ledelse, procesoptimering og kvalitetsudvikling. Han har endvidere arbejdet med økonomi- og aktivitetsstyring og styring af servicemål på Aarhus Universitetshospital i forskellige stillinger.

Lars Tranholm er cand.oecon.

Lone Geertsen

Sekretær

Lone Geertsen arbejder primært med de koordinerende opgaver i rekrutteringsforløb i tæt parløb med kunder og kolleger.

Lone har en årelang erfaring som ledelsessekretær fra bl.a. konsulentfirmaet CRECEA A/S og senest som afdelingssekretær hos auktionshuset KOPENHAGEN FUR.

Lone er uddannet kontorassistent.

Lykke Pedersen Nikic

AC-Sekretær

Lykke Pedersen Nikic arbejder primært med de koordinerende opgaver i rekrutteringsforløb samt kvalitetssikring af processer og materiale.

Lykke har tidligere været projektkoordinator i Fritid og Kultur, Høje-Taastrup Kommune og studentermedhjælper i Beskæftigelsesministeriets HR.

Lykke er Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse og har en bachelor i psykologi og økonomi fra CBS.

Mai Kishimoto Hohwy

Studentermedhjælp

Mai Kishimoto Hohwy hjælper fortrinsvis med rekrutteringsopgaver, herunder samtaler og testforløb.

Mai Kishimoto Hohwy læser statskundskab på Aarhus Universitet.

Malene Højsted Kristensen

Partner

Malene Højsted Kristensen arbejder særligt med ledelse/styring, incitamenter, implementering, analyse og evaluering med sundhedsvæsenet som hovedfelt. Malene har tidligere været leder i sundhedsvæsenet og haft ledende stillinger i offentlige og kommercielle organisationer. Malene Højsted Kristensen har særlige forudsætninger for at rådgive om organisationsændringer, fusioner, dataunderstøttet ledelse og sundhedsøkonomi. Hun har erfaring fra strategiudvikling både centralt (f.eks. sundhedsdata-programmet, nationale mål, nærhedsfinansiering, KMF, kvalitetsindikatorer i kommunerne) og decentralt (f.eks. driftsmålstyring på hospitalsniveau, procesforbedring på afdelinger, initiativer for øget samarbejde mellem kommuner og hospital).

Malene Højsted Kristensen er cand.oecon. med fokus på sundhedsøkonomi fra Syddansk Universitet. Derudover har Malene taget en række ledelseskurser i strategiudvikling og forandringsledelse på CBS.

Mette Backman

PA for Lars Muusmann

Mette Backman arbejder med de koordinerende opgaver i rekrutteringsforløb samt kvalitetssikring af processer og materiale.
Mette har tidligere været PA for vicedirektør i sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital og lægesekretær/professorsekretær på Rigshospitalet.
Mette er uddannet lægesekretær på Rigshospitalet i 1994.

Mette Lybeck

Chefkonsulent og erhvervspsykolog

Mette Lybeck arbejder med rekruttering samt ledelses- og organisationsudvikling, hvor hun har tung erfaring med rekruttering og udvælgelse af ledere og specialister. Hun har tidligere bl.a. været HR partner i Region Syddanmarks ledelsesakademi, udviklingschef og HR-direktør på TV2 og afdelingsleder i Fyns Amt. Dertil har hun haft egen konsulentvirksomhed gennem en årrække samt været ekstern lektor på SDU på masteruddannelser i fagene Personlig ledelsesudvikling og Forandringsledelse.

Mette er Lybeck er uddannet cand.psych., har en master i public management og er certificeret i testværktøjerne Saville og JTI.

Mia Fruergaard

Partner

Mia Fruergaard arbejder med organisations-, strategi- og lederudvikling – primært i forhold til problemstillinger og udfordringer i den regionale og kommunale tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen på sundhedsområdet. Mia Fruergaard har solid ledelseserfaring fra sundhedsvæsenet, blandt andet som sundhedschef i flere danske kommuner og i centerledelsen i Neurocentret på Rigshospitalet. Mia har ligeledes erfaring med samarbejdet med de praktiserende speciallæger og stor erfaring indenfor større organisatoriske forandrings- og fusionsprocesser.

Mia Fruergaard har en master i offentlig administration, MPA fra CBS, en diplomuddannelse i sygeplejevidenskab og en uddannelse som sygeplejerske.

Pernille Moll

Chefkonsulent

Pernille Moll arbejder med organisering, styring, kvalitetsudvikling og optimering – fortrinsvis på sundheds- og ældreområdet. Pernille har mange års erfaring med procesledelse, analyse og strategiarbejde fra den offentlige sektor, hvor hun primært har arbejdet i den udførende rolle som planlægger og programleder. Tidligere har Pernille arbejdet for ministerier og styrelser, regioner og hospitaler, praksissektor og kommuner. Med sit indblik i styring og driftsmæssige udfordringer i komplekse organisationer har hun særlige forudsætninger for at skabe kvalitet og sammenhæng i de samlede forløb på tværs af sektorer.

Pernille Moll er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

Peter Brixen

Chefanalytiker

Peter Brixens hovedarbejdsområder er evaluerings-, strategi- og udviklingsopgaver i den offentlige sektor og i faglige og medlemsstyrede organisationer.
Peter har en fortid som afdelingschef i Finansministeriet, hvor han styrede og bidrog til mange væsentlige projekter på flere ministerområder. Hans mangeårige virke som topleder i staten giver dyb indsigt i den offentlige sektor og stor erfaring med komplekse analyser.

Peter er cand.polit. fra Københavns Universitet og har desuden en mastergrad og en ph.d.-grad i økonomi fra University of Warwick.”

Sara Schmidt

Studentermedhjælper

Sara Schmidt hjælper fortrinsvis med rekrutteringsopgaver, herunder samtaler og testforløb.

Sara Schmidt læser performance design og by, plan og proces på RUC.

Thomas Bitsch Jørgensen

Partner

Thomas Bitsch Jørgensen arbejder med strategi, strategimplementering og organisationsudvikling. Han har tidligere arbejdet som CFO i Københavns Kommune og afdelingschef i IDA. Thomas Bitsch Jørgensen har bidraget til økonomiske turn arounds og dokumenterbare produktivitetsforbedringer gennem professionel anvendelse af økonomiske analyser, markedsanalyser, optimering og digitalisering af ydelser og processer samt incitaments- og målstyring.

Thomas Bitsch Jørgensen er cand.scient.pol og HD.