Dem vi er

Iben Munck Adamsen

Chefkonsulent og erhvervspsykolog

Iben Munck Adamsen arbejder med rekruttering samt ledelses- og organisationsudvikling. Iben lægger vægt på at rekruttere til den fremtid, organisationen gerne vil skabe – og på at komme med tydelige og fagligt velfunderede anbefalinger. Hun er desuden optaget af at designe udviklingsprocesser, der gør en forskel for de borgere, patienter eller medlemmer, organisationen er sat i verden for og har blik for, at det ofte kalder på udvikling af både opgaveløsning og relationer.

Iben har mange års erfaring fra sundhedsvæsenet med ansættelser på koncern- og hospitalsniveau i Region Hovedstaden. Erfaringsgrundlaget indeholder desuden en årrække som ekstern konsulent i såvel offentlige som private virksomheder. Iben har blandt andet arbejdet med strategiunderstøttelse, fusioner, rekruttering og fastholdelse samt udvikling af talenter, ledere og ledergrupper. Hun har indtaget roller som underviser, facilitator, projektleder og faglig leder.

Iben er uddannet cand.psych. og autoriseret af Psykolognævnet. Hun er desuden tæt på at afslutte en organisationspsykologisk efteruddannelse i at designe og drive udviklingsprocesser i organisationer.

Endelig er Iben certificeret i MUUSMANNs testværktøjer Saville og JTI, og spiller en helt central rolle i forbindelse med test af topkandidater i rekrutteringsforløb, og når kandidater testes i forbindelse med eksempelvis lederudviklingsforløb og udvikling af teams.

Kontakt
Mobil: 22912006
Mail: ima@muusmann.com

Peter Brixen

Chefanalytiker

Peter Brixens hovedarbejdsområder er strategi-, analyse-, effektiviserings- og udviklingsopgaver i den offentlige sektor og i faglige og medlemsstyrede organisationer.

Peter har mange års topledererfaring fra Finansministeriet og dyb indsigt i den offentlige sektor, som han bruger i arbejdet med de komplekse analyser, hvor især politik og økonomi udgør opgavefeltet.

Tidligere har Peter opnået store resultater som afdelingschef i Finansministeriet, hvor han har styret og bidraget til gennemførslen af væsentlige projekter i staten og i statslige selskaber. Før tiden i Finansministeriet var Peter ansat i Det Økonomiske Råds Sekretariat.

Peter er cand.polit. fra Københavns Universitet og har desuden en mastergrad og en ph.d.-grad i økonomi fra University of Warwick.

Kontakt
Mobil: 20 99 17 73
Mail: pb@muusmann.com

Mia Fruergaard

Partner

Mia Fruergaard arbejder med organisations-, strategi- og lederudvikling – primært i forhold til problemstillinger og udfordringer i den regionale og kommunale tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen på sundhedsområdet.

Erfaringsgrundlaget og de faglige kompetencer inden for udvikling og ledelse har Mia Fruergaard fra ansættelser i sundhedsvæsenet og har bl.a. været sundhedschef i flere danske kommuner og indgået i centerledelsen i Neurocentret på Rigshospitalet. Mia har ligeledes erfaring med samarbejdet med de praktiserende speciallæger og stor erfaring inden for større organisatoriske forandrings- og fusionsprocesser og i forbindelse med etablering af nye enheder og funktioner.

Mia Fruergaard har desuden tidligere i sin karriere erfaring som konsulent i eget konsulentfirma, hvor hun har løst opgaver inden for forandringsledelse, kvalitetsudvikling og innovation, primært inden for sundhedsvæsenet bl.a. i samarbejde med Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS.

Mia har ligeledes siddet i en række nationale råd og udvalg på sundhedsområdet og er en erfaren underviser og foredragsholder.

Mia Fruergaard er uddannet sygeplejerske, har en diplomuddannelse i sygeplejevidenskab og ledelse og en master i offentlig administration, MPA fra CBS.

Kontakt
Mobil: 21 29 70 79
Mail: mf@muusmann.com

Mai Kishimoto Hohwy

Studentermedhjælp

Mai Kishimoto Hohwy hjælper fortrinsvis med rekrutteringsopgaver, herunder samtaler og testforløb.

Mai Kishimoto Hohwy læser statskundskab på Aarhus Universitet.

Kontakt
Mail: maho@muusmann.com

Thomas Bitsch Jørgensen

Partner

Thomas Bitsch Jørgensen arbejder med strategi, strategimplementering og organisationsudvikling. Erfaringsgrundlaget omfatter økonomiske analyser og markedsanalyser, optimering og digitalisering af ydelser og processer, incitaments- og målstyring samt visualisering af mål og forbedringsarbejde. Thomas Bitsch Jørgensen har for sine virksomheder skabt økonomiske turn arounds og dokumenterbare produktivitetsforbedringer. Thomas Bitsch Jørgensen har fokus på offentlige organisationer og foreninger. Thomas Bitsch Jørgensen er bl.a. tidligere CFO i Københavns Kommune og afdelingschef i IDA. Thomas Bitsch Jørgensen er cand.scient.pol og HD.

Kontakt
Mobil: 24 87 14 74
Mail: tbj@muusmann.com

Malene Højsted Kristensen

Chefanalytiker

Malene Højsted Kristensen arbejder særligt med ledelse/styring, incitamenter, implementering, analyse og evaluering med sundhedsvæsenet som hovedfelt.

Malene har særlige forudsætninger for at rådgive om organisationsændringer, fusioner, dataunderstøttet ledelse og sundhedsøkonomi. Hun er optaget af at bidrage til, hvordan nye tiltag, uanset om det er fusioner, nationale mål/kvalitetsindikatorer, nye arbejdsgange eller nye systemer f.eks. digitalisering, bedst implementeres i en organisation. Hun trækker på sin store praktiske erfaring med ledelse i politiske organisationer og driftsorganisationer. Hun bliver ofte brugt som det innovative indspark til at finde nye løsninger og samarbejdsflader i fastlåste situationer.

Malene har erfaring fra strategiudvikling både centralt (f.eks. sundhedsdata-programmet, nationale mål, nærhedsfinansiering, KMF, kvalitetsindikatorer i kommunerne) og decentralt (f.eks. driftsmålstyring på hospitalsniveau, procesforbedring på afdelinger, initiativer for øget samarbejde mellem kommuner og hospital).

Malene har en forkærlighed for den gode anvendelse af meningsfulde fakta/data i ledelsesopgaven. Data der skaber en merværdi set i forhold til det, som organisationen er sat i verden for at løse. I en verden fuld af data arbejder Malene med hele processen – fra den strategiske proces om udvælgelse af de relevante data til den konkrete anvendelse af data i drift og ledelse.

Omdrejningspunktet for Malenes tidligere ansættelser har været sundhedsvæsenet og ledende stillinger i offentlige og kommercielle organisationer under hastig forandring og med skiftende krav fra omverdenen.

Malene Højsted Kristensen er cand.oecon. med fokus på sundhedsøkonomi fra Syddansk Universitet. Derudover har Malene taget en række ledelseskurser i strategiudvikling og forandringsledelse på CBS.

Kontakt
Mobil: 22 22 21 60
Mail: mhk@muusmann.com

Mette Lybeck

Chefkonsulent og erhvervspsykolog

Mette Lybeck er stærkt optaget af de store overskrifter omkring udvikling og effektivisering af fremtidens velfærdssamfund og offentlige sektor. Hun arbejder primært med innovation, strategi og organisation, lederudvikling og talentudvikling. Endvidere har Mette tung erfaring med rekruttering og udvælgelse af ledere og specialister.

Mettes styrker er at analysere og konkretisere forretningsmæssige, strategiske og ledelsesmæssige udfordringer og omsætte dem til interventioner og processer med mærkbar og dokumenterbar effekt. Hun har ry for at være en "tilpas" forstyrrelse i øjenhøjde og har nemt ved at sætte sig ind i en organisations mål, forretning, drivkraft og kultur.

Mette har som konsulent, udviklingschef og direktør gennem hele sin karriere haft fokus på udvikling af ledelse, organisation, strategi og HRM inden for både offentlige og private virksomheder. Det gælder særligt sundhedssektoren, uddannelsessektoren, det kommunale og regionale område samt mediebranchen.

Hun har tidligere bl.a. været HR partner i Region Syddanmarks ledelsesakademi, udviklingschef og HR-direktør på TV2 og afdelingsleder i Fyns Amt. Dertil har hun haft egen konsulentvirksomhed gennem en årrække samt været ekstern lektor på SDU på masteruddannelser i fagene Personlig ledelsesudvikling og Forandringsledelse.

Mette Lybeck er uddannet cand.psych. og har en master i public management.

Kontakt
Mobil: 40 31 23 06
Mail: ml@muusmann.com

Pernille Molt

Chefkonsulent

Pernille Moll arbejder med organisering, styring, kvalitetsudvikling og optimering – fortrinsvis på sundheds- og ældreområdet.

Pernille har mange års erfaring med procesledelse, analyse og strategiarbejde fra den offentlige sektor, hvor hun primært har arbejdet i den udførende rolle som planlægger og programleder. Hun har politisk gehør og en stærk retningssans, hvor pejlemærket er omkostningseffektiv drift og målbare resultater.

Tidligere har Pernille arbejdet for ministerier og styrelser, regioner og hospitaler, praksissektor og kommuner. Med sit indblik i styringen og de driftsmæssige udfordringer i hvert led har hun særlige forudsætninger for at skabe kvalitet og sammenhæng i de samlede forløb på tværs af sektorer.

Pernille er optaget af at skabe gode rammer for, at ledere og medarbejdere kan udfolde sig fagligt. Hun har forhandlingserfaring og stræber efter at finde kompromiser og løsninger, som balancerer de forskellige interesser og behov. Hendes analysetilgang er åben og lyttende som indgang til at vurdere udfordringer og muligheder realistisk og handlingsorienteret i respekt for professionel indsigt og det afgørende hensyn til borgernes velfærd.

Pernille har deltaget i adskillige projekter og konsulentopgaver med fokus på implementering af reformer, kapacitetsudnyttelse og anvendelse af sundhedsdata i samarbejde med blandt andre Finansministeriet og KL.

Pernille Moll er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.

Kontakt
Mobil: 29 17 09 03
Mail: pm@muusmann.com

Lars Muusmann

Adm. direktør

Lars Muusmann har gennemført et betydeligt antal rådgivnings-, analyse- og udviklingsopgaver inden for organisation, ledelse, rekruttering og strategi i såvel offentlige som private, medlemsstyrede organisationer. Erfaringen omfatter bl.a. lederudviklingsforløb, medarbejderudvikling, organisationsanalyse samt afdækning af kompetencer og kompetencebehov. Lars Muusmann er tidligere direktør i Vejle Amt, og inden da var han i en årrække universitetsansat. Lars Muusmann er cand.mag.

Kontakt
Mobil: 40 76 72 27
Mail: lm@muusmann.com

Hans Nikolaisen

Chefkonsulent

Hans har en omfattende kommunaløkonomisk erfaring med en veludviklet evne til at forstå, forklare og udvikle kommunaløkonomi på alle niveauer. Hans har således blik for betydningen af både den decentrale økonomistyring, en kommunes helhedsperspektiv og det samlede samspil mellem kommunerne og staten. Han har stor erfaring som sparringspartner på alle niveauer fra institutionslederne til direktionsgangene, borgmesterkontorerne samt KL og Slotsholmen.

Disse kvalifikationer var medvirkende til, at Hans blev udpeget af den daværende regering til at sidde i produktivitetskommissionen i dens funktionsperiode fra 2012-2014.

Hans har med fem år som kommunaldirektør i Randers Kommune og før det 11 år som økonomichef i Aarhus Kommune været en central samarbejds- og sparringspartner for borgmestre, udvalg og byråd, samtidig med at han har opnået en solid ledelseserfaring. Han har været optaget af at møde de udfordringer, der er med til at skabe og udvikle den kommunale sektor, og har engageret sig i at arbejde med innovation, samskabelse og på det seneste også disruption.

I MUUSMANN arbejder Hans med analyser, strategi- og udviklingsopgaver, innovation og samskabelse i den offentlige sektor. Hans er særligt optaget af en fortsat udvikling af den offentlige styring i en tæt dialog mellem den politiske og administrative ledelse. Hans medvirker f.eks. til at supplere en virkningsfuld rammestyring med nye tiltag, der understøtter tværfaglige indsatser og investeringsstrategier. Hans arbejder også for udvikling af et praksisnært analyseværktøj, som giver offentlige institutioner mulighed for at evaluere deres styringsmetode med sigte på en fortsat dynamisk udvikling af den enkelte organisations styringsmodel.

Hans arbejder også med strategisk rådgivning, coaching af ledere og lederudvikling.

Hans er uddannet cand.scient.pol.

Kontakt
Mobil: 30 57 04 74
Mail: hn@muusmann.com

Lars Bo Pedersen

Associeret partner

Lars Bo Pedersen arbejder med strategi, analyse, innovation og evaluering i opgaver inden for styrings-, ledelses- og organisationsfeltet. Han deltager også i MUUSMANNs rådgivning på rekrutteringsområdet. Lars Bo har stor ledelseserfaring fra kommuner, staten og uddannelsessektoren – på direktør- og afdelingschefniveau inden for social- og sundhedsområdet, økonomistyring samt børne-, unge- og kulturområdet. Lars Bo har stor kompetence inden for strategiudvikling, forandringsledelse, innovation og organisationsudvikling. Indsigten i den offentlige sektor er omfattende. Lars Bo spillede en central rolle i forbindelse med gennemførelsen af kommunalreformen. Lars Bo er cand.polit. og har en master i Public Administration fra CBS.

Kontakt
Mobil: 40 22 87 18
Mail: lbp@muusmann.com

Chris Enrico Petersen

Direktør og partner

Chris Petersen arbejder med analyse-, strategi og organisationsudviklingsopgaver i den offentlige sektor.

Chris Petersen har med 19 års erfaring som rådgiver løst et stort antal opgaver, hvor omdrejningspunktet har været anvendelsen af databaseret viden, herunder benchmarking og anvendelsen af økonomiske nøgletal for udgifter og produktivitet. På grundlag heraf arbejder Chris Petersen med design af organisationer, beskrivelse af velfærdsydelser og ikke mindst udvikling af kvalitet i velfærdsproduktionen.

Chris Petersen arbejder med at skabe resultater via anvendelsen af kvalitative metoder, herunder samskabelsesprocesser, udviklingen af politiske målbilleder og et generelt fokus på involvering af relevante interessenter. Fokus er primært inden for sundheds- og ældreområdet samt det specialiserede socialområde men også generelt ved at arbejde med en kommunes samlede prioriteringskataloger og effektiviseringspotentialer.

Chris Petersen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har derudover en HD i offentlig ledelse. Chris Petersen har desuden gennemført lederuddannelsesforløb som ”pathfinder”. Chris Petersen har erfaring som underviser på diplomuddannelsen i ledelse, ”Den Offentlige Lederuddannelse” og har i 14 år undervist på DJØF’s proceskonsulentuddannelse.

Chris Petersen har tidligere været ansat i Løkken-Vrå Kommune og i Vejle Amt, og som rådgiver har Chris Petersen erfaring fra Rambøll Management, MUUSMANN/COWI, Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og fra BDO-advisory.

Kontakt
Mobil: 81 71 75 16
Mail: cep@muusmann.com

Lærke Sivkjær

Studentermedhjælp

Lærke Sivkjær hjælper fortrinsvis med rekrutteringsopgaver, herunder samtaler og testforløb.

Lærke Sivkjær læser antropologi på København Universitet.

Kontakt
Mail: lsk@muusmann.com

Camilla Sort

Associeret partner

Camilla Sort arbejder med leder- og organisationsudvikling med fokus på store forandringsprocesser i komplekse organisationer. Her har hun særligt fokus på at skabe involverende og inddragende processer, der skaber meningsfulde og holdbare løsninger for hele organisationen.

Camilla har stået i spidsen for en lang række forandringsprocesser i både private og offentlige organisationer, hvor hun har bistået ledere og medarbejdere med omstillinger, der ændrer adfærd, tænkning og tilgange. Hun har solid erfaring med samskabende processer og har for en række kommuner bistået med at borgervende velfærdsydelserne.

Hun har en baggrund som underviser, kommunikationsrådgiver og kommunikationsdirektør og kendes som en inspirerende, nærværende og troværdig facilitator og konsulent, som hjælper mange organisationer igennem store forandringsprocesser og i mål med deres ambitiøse projekter.

Camilla har mange års erfaring med kreative og involverende metoder og agerer smidigt i krydsfeltet mellem de nytænkende, kreative processer og den virkelighed, der kalder på virkning og effekt hos kunden. I MUUSMANN står hun i spidsen for de tværgående tiltag, der handler om forandringsledelse og medskabelse.

Camilla Sort er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet og har taget efteruddannelser i coaching og proces facilitering.

Kontakt
Mobil: 26 20 34 27
Mail: cs@muusmann.com

Carsten Lysdahl Søgaard

Searchchef

Carsten Lysdahl Søgaard har en mangeårig HR- og Shared Service-ledelsesbaggrund fra det private erhvervsliv (Byggebranchen, Grundfos og Vestas) samt senest den offentlige sektor gennem ti år som koncern HR-direktør og medlem af koncernledelsen i Region Syddanmark.

Carstens erfaringsgrundlag er både dansk og internationalt funderet og er især baseret omkring organisationsforandringer, fusioner, ledelses -og kulturudvikling, leder- og lederteam sparring samt rekruttering af direktører, ledere og specialister til den offentlige og private sektor.

De seneste år har Carsten haft eget konsulentfirma, hvor han i samarbejde med andre konsulenter især har beskæftiget sig med search & selection til kommuner, regioner og den private sektor. Herudover har han også arbejdet med ledersparring og -coaching i forhold til udvikling.

Carstens passion er ”mennesket i rette job” – både i forhold til search, rekruttering, onboarding, udvikling og outplacement til nyt job. Hver eneste search-henvendelse til en kandidat kalder på grundighed og respekt, fordi den igangsætter en transition, som har livsbetydning for kandidaten, familien og økonomien. Denne værdimæssige tilgang gives til både kandidaten og kunden som fundament for det rigtige match.

I MUUSMANN arbejder Carsten primært med search, rekruttering, ledelsesudvikling og ledersparring.

Carsten har en HD i organisation og ledelse, har gennemgået et fire-ugers lederprogram på INSEAD og har senest taget en række masterfag i offentlig ledelse på Aalborg Universitet.

Kontakt
Mobil: 30 30 28 81
Mail: cls@muusmann.com

Lars Tranholm

Chefkonsulent

Lars Tranholm arbejder med analyser, udviklingsopgaver og evaluering indenfor styring, økonomi, innovation, ledelse, organisation og kvalitetsudvikling i den offentlige sektor.

Lars Tranholm har flere års erfaring som konsulent i både MUUSMANN og KPMG og har ledelseserfaring som kontorchef i Center for Kvalitetsudvikling under Region Midtjylland. Fra disse stillinger har han blandt andet et bredt erfaringsgrundlag indenfor ledelse, procesoptimering og kvalitetsudvikling. Han har endvidere arbejdet med økonomi- og aktivitetsstyring og styring af servicemål på Århus Universitetshospital i forskellige stillinger.

Lars Tranholm er cand.oecon.

Kontakt
Mobil: 20 25 40 46
Mail: lt@muusmann.com

Samarbejdspartnere

Jane Clemensen (cand.cur.) er lektor på Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Syddansk Universitet. Jane er tidligere ledende oversygeplejerske, udviklingschef på Alexandra Instituttet A/S og har desuden arbejdet for MedCom, hvor hun havde ansvaret for en række ekspertområder inden for sundheds-it, healthcare og ledelse.

Mette S. Jakobsen (sygeplejerske/M-MBA) arbejder som selvstændig ledelses-, proces- og forandringsrådgiver i politisk styrede organisationer (sundhedssektoren). Mette er forløbsspecialist med fokus på facilitering i udvikling, implementering og fastholdelse af evidensbaserede patientforløb. Mette også har erfaring fra det kommunale sundhedsområde inden for forandringsprocesser, procesoptimering og kompetenceudvikling.